Murværk-Tegl

 

      Rådgivende Ingeniør, Syns- og Skønsmand

Anders Halby Petersen rådgivende ingeniør og syns- og skønsmand din murværksekspert din murværksspecialist din specialist inden for fugt og indeklima indenfor skimmel Teknologisk Institut skønsmandsordningen

Nedenfor ses typiske eksempler på murværksskader og problemer med tagltage, som jeg har ekspertise indenfor. 


MURVÆRK

 

På det første billede ses et eksempel på afskalninger af teglsten p.g.a. opstigende grundfugt, salte og frost. 

 

På det andet billede ses eksempel på afskalning af tegloverligger, da der ikke er anvendt rustfrit stål som armeringsjern. 

 

Afskalninger

 

Nedbrudte mørtelfuger ses ofte som resultat af vintersaltning på trapper. Billedet yderst til venstre viser et typisk eksempel på dette.  

 

Billede nummer to viser nedbrudte fuger og murværk p.g.a., at der i længere tid er løbet vand ned ad facaden. 

Nedbrudte mørtelfuger


På disse to billeder ses misfarvninger, som typisk sker p.g.a. opfugtning, utæt tagrende eller manglende afdækning under opmuring.

Misfarvninger


På det første billede ses en revne mellem overligger og murværket ovenover. Dette skyldes, at overliggeren hænger og dermed ikke længere er bærende.  

 

På det andet billede ses eksempel på, at sokkelpap ikke er tæt p.g.a. manglende klæbning. 

Andre typer af skader på murværk

 

TEGLTAG

På det første billede ses eksempel på kraftig afskalling af tagsten. Dette kan skyldes manglende ventilering.

 

På billedet længst til højre ses eksempel på nedbrudt undertag. I dette tilfælde skyldes det UV-stråling. 

 

Typiske skader på tegltage

Firma Anders Halby IVS

CVR-nr: 40116516

Rådgiverforsikring: Tryg